Info Rocov-NH

Update 2024-05-15; jaarplanning 2024-9 geplaatst, vergaderlokaties toegevoegd.

Update 2024-05-12: jaarplanning 2024-8 geplaatst. Diverse data gewijzigd!

Update 2024-04-11: jaarplanning 2024-7 geplaatst. Let op: vergaderdatum G&V mei gewijzigd

Wat is en doet Rocov-NH

Het Rocov-NH is een organisatie van vrijwilligers die een bij wet geregelde taak vervult: namens de reizigers adviseren over het openbaar vervoer in Noord Holland. De Provincie Noord-Holland en Transdev / Connexxion zijn op grond van de Wet Personenvervoer 2000 verplicht alle voorgenomen wijzigingen van tarieven, routes en dienstregelingstijden voor advies aan het Rocov-NH voor te leggen en met deze adviezen rekening te houden. Het advies moet gevraagd worden op een moment dat het advies nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Over andere onderwerpen kan het Rocov-NH ongevraagd adviseren.  Het adviesrecht geldt alleen voor het door de Provincie Noord-Holland aanbestede openbaar vervoer.

Kaart van concessies

Behalve over de drie busconcessies, adviseert het Rocov ook over het Noord-Hollandse deel van buslijn 350 (Alkmaar-Leeuwarden) en over de buurtbussen. Het werkgebied van het Rocov-NH omvat Gooi en Vechtstreek (concessie Transdev 2021-2030), Haarlem-IJmond (concessie Connexxion 2017-2027) en Noord-Holland Noord (concessie Connexxion 2018-2028). In de gebieden die onder de stadsregio Amsterdam vallen (Waterland, Zaanstreek, Amstel-Meerlanden en de stad Amsterdam ) heeft de Reizigers Advies Raad Amsterdam (RAR) de adviesbevoegdheid. De spoorlijnen in de provincie zijn onderdeel van het landelijk hoofdrailnet en vallen daarmee niet onder het adviesrecht. Een actueel overzicht van alle concessies in Nederland vind je  op de concessieposter 2023 van het CROW.

Deelnemende organisaties:

StSAH heeft als doel het bevorderen van de ontwikkeling en onderlinge contacten van senioren door het aanbieden van activiteiten

Logo Oogvereniging
Belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening.

Seniorenvereniging in Hilversum

Logo Fietsersbond
De Fietsersbond afd. Noordkop behartigt de belangen van fietsers op plekken waar dat nodig is

Belangenbehartiger voor senioren.

https://www.dorpswerknh.nl/

Logo KBO
Belangenorganisatie van en voor senioren, ongeacht religie of herkomst.

Vereniging van reizigers in het openbaar vervoer.

Logo Stadsraad Muiden
Stadsraad Muiden

Onjuiste of ontbrekende vertrekinformatie bij bushaltes

De Provincie Noord-Holland heeft het afgelopen jaar digitale borden bij haltes geplaatst, waarop te zien is wanneer de bussen bij de halte arriveren. Hieronder een voorbeeld van een dergelijke DRIS (Dynamisch Reizigers Informatie Systeem).

Afbeelding Drispaneel

Reizigers kunnen storingen aan deze panelen doorgeven bij drismelding